Jak proběhly Dny globálního rozvojového vzdělávání

Shrnutí průběhu Dnů GRV z 17. až 19 října 2019.

Termín: 17. – 19. 10. 2019
Místo: Uherský Brod
Počet účastníků: 97, z toho 2 zahraniční hosté, 72 pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ (29 % ředitelů, 6 % zástupců, zbytek učitelé), 23 účastníků z různých organizací (ČŠI, MŠMT, ZUŠ Uherský Brod, krajská pracoviště NIDV, zástupci vedení města, …)

„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“
„Buď vítán ty, kdož přicházíš pomoci všem v práci všech.“
J. A. Komenský

V Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, se uskutečnil třídenní seminář Dny globálního rozvojového vzdělávání. Seminář umožnil pedagogickým pracovníkům nejen vzdělávání v různých tématech GRV, ale také poskytl možnost najít inspiraci v navštívených školách, v práci svých kolegů, účastníci mohli sdílet zkušenosti, příklady dobré praxe, ale i to, co se jim nedaří, o co usilují, hledat cesty k řešení problémů a navazovat nové kontakty.

Semináře se zúčastnili zahraniční hosté z Palerma (Itálie) Nadia Mari a Vito Pecoraro. Kontakt s nimi byl navázán při zahraniční studijní cestě. Kromě domluvených aktivit pro účastníky semináře realizovali také besedu pro studenty gymnázia.

Stěžejním obsahem semináře byly ukázkové hodiny (Základní škole Mariánské náměstí, Gymnázium J. A. Komenského) a workshopy.

Ukázkové hodiny: Třídění odpadu, Žákem v etiopské škole, Pitná a užitková voda, Přemýšlíme s dětmi o současném světě, Pravdy a mýty o světových náboženstvích, Výchova ke zdraví, Je demokracie nejlepší formou vlády?, S mafií v zádech.

Ukázkové hodiny vedli učitelé/ředitelé – účastníci studijních zahraničních cest, dvě ukázkové hodiny realizovaly studentky PF UK Praha (spolupráce s PhDr. Janou Starou, Ph.D. při přípravě pracovních listů – scénářů vyučovacích hodin ke zveřejnění, paní doktorka tyto pracovní listy využívá při přípravě studentů), jednu hodinu realizovali zahraniční účastníci.

Workshopy: Komenského Orbis pictus (muzeum), Mezinárodní humanitární právo, I Walk Uherský Brod, Zahraniční studijní cesty NIDV ke GRV (účastníci cest předávají informace, zážitky, zkušenosti, sdílí to, jak a v čem je cesta obohatila a jak využívají ve své práci i osobním životě; zapojení zahraničních hostů do diskuze), Vesmírné smetí (planetárium), Ekologická zahrada (MŠ Klíček), Možnosti vzdělávání finanční a ekonomické gramotnosti.

Účastníci byli seznámeni s projekty výše uvedených škol – Ze školních kronik, Vláda věcí tvých k tobě se navrátí, Jak podpořit rozvoj kompetencí žáků prostřednictvím filmového dokumentu v rámci výuky dějepisu, Cena Vévody z Edinburghu.

Součástí semináře byly i večerní programy organizované za podpory a ve spolupráci s městem Uherský Brod – beseda s profesorem Flossem (český filosof, komeniolog a historik filosofie, profesor na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Univerzitě Hradec Králové), prohlídka Základní umělecké školy Uherský Brod a vystoupení žáků školy, vystoupení folklórních souborů v Domě kultury.

Proběhla také návštěva Vlčnova, seznámení s tradicí Jízda králů, která je od roku 2011 zapsána na seznamu UNESCO jako nehmotné dědictví lidstva, ekologické zemědělství, udržitelný rozvoj, lokální produkty.

Z vyhodnocení evaluačního dotazníku:

 • Pro 85 % respondentů byl seminář z hlediska jejich profesního a osobního rozvoje rozhodně přínosný, pro 15 % spíše přínosný.
 • Z aktivit respondenti nejvíce ocenili ukázkové hodiny (91 %), dále workshop Ekologická zahrada a Komenského Orbis Pictus (68 %) a workshop Zahraniční výjezdy NIDV ke GRV (59 %).
 • S organizací konference byli respondenti rozhodně spokojeni ze 100 %.
 • Respondenti uvádějí, že informace, inspiraci a postřehy ze semináře využijí ve své další práci, předají kolegům ve svých školách.

Příklady komentářů:

 • Rád bych jako ředitel inspiroval a motivoval nabytými zkušenostmi pedagogický sbor na své škole.
 • Zaznělo mnoho podnětných myšlenek a postupů, které bych rád postupně využíval v učitelské praxi a také ve svém působení v politice.
 • Poprvé jsem slyšela o humanitárním mezinárodním právu, využiji plně v praxi poznatky z ekologické zahrady, neboť právě rovněž budujeme přírodní zahradu.
 • Cenné pro mě bylo srovnání s jinými školami – mám díky tomu nápady na vylepšení vlastní výuky i vybavení ve škole.
 • Seminář mi dal chuť zdokonalovat se a dál na sobě pracovat.
 • Díky bohatému a pestrému programu jsme měli možnost získat řadu poznatků a příkladů dobré praxe, jak ve formální, tak i osobní rovině.
 • Celý seminář byl vynikající, již dlouho jsem nebyla tak spokojena s obsahem a organizací. Rozhodně pořádejte prosím ve stejné kvalitě a zajímavém obsahu každoročně. Program byl různorodý a zajímavý, vše bylo výborně připraveno a zajištěno, velký dík a pochvala všem zainteresovaným z NIDV.

Video z průběhu Dnů GRV