Jak (se) učí Evropa

06. 11. 2019

Studijní pobyty obohacující pedagogy o autentické zahraniční zkušenosti

V letech 2018 a 2019 realizuje Národní institut pro další vzdělávání resortní úkol Ministerstva školství zaměřený na studijní cesty pro učitele a ředitele základních, středních a vyšších odborných škol. Tématem těchto cest je vždy některá z oblastí globálního rozvojového vzdělávání jako např. Trvale udržitelná spotřeba, Chudoba a její globální souvislosti, Náboženská tolerance, Koloniální dědictví, Inkluze dětí cizinců do výuky, Ochrana přírody apod. Projekt je financován Ministerstvem zahraničních věcí a koordinován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Již dva roky a 156 účastníků

Cílová skupina této aktivity, tj. školy, které NIDV oslovuje, je vždy určena zadavatelem. V loňském roce to byly přednostně školy vel-
mi aktivní na poli výchovy k GRV (např. Světové školy, tj. zařízení, kterým byl společností Člověk v tísni, o.p.s udělen tento prestižní
titul se záštitou MŠMT a MZV). V roce 2019 pak školy, které tradičně výborně spolupracují s NIDV. Během obou let se studijních cest zúčastnilo cca 170 pedagogů a metodiků.

Obsah studijních pobytů

Během náročného týdenního pobytu v zahraničí se čeští pedagogové nejen seznamují s místními způsoby výuky a obecně se šířením informací k danému tématu: absolvují konkrétně zaměřené workshopy, účastní se výukových lekcí na školách, diskutují s pedagogy, lektory a učiteli na pedagogických školách a institutech, seznamují se s místními možnostmi celoživotního vzdělávání, aktivitami škol pro veřejnost. Na vlastní oči se také seznamují se skutečnostmi, o kterých v ČR dětem přednášejí, ovšem znají je většinou pouze z literatury nebo médií (slumy, akutní nedostatek vody, přistěhovalecká ghetta, těžká genderová nerovnost, péče o ilegální imigranty, postavení nemajetných seniorů atd.).

Zabezpečujeme kompletní služby

Účast na studijní cestě přítomné technicky ani organizačně nijak nezatěžuje, vše dostávají připravené jako kompletní balíček dopravy, ubytování, stravného, programu, trvalého doprovodu a tlumočení. Mobility jsou tedy přístupné i nezkušeným nebo jazykově
nevybaveným pedagogům. Snažíme se, aby složení skupiny bylo co nejpestřejší, aby účastníky byli muži i ženy, začínající i velmi zkušení učitelé, reprezentanti velkých nebo renomovaných škol stejně tak jako učitelé z venkovských malotřídek.

Podporujeme networking

Jedním z velkých kladů těchto cest je i síťování škol a pedagogů, výměna zkušeností, názorů i pochybností a hlavně sdílení dobré praxe. Školy navazují spolupráci, jednotliví pedagogové osobní přátelství, některé skupiny se domlouvají na účasti na dalších společných akcích.

Stejným způsobem ale mají čeští pedagogové možnost navázat i spolupráci s navštívenými institucemi v zahraničí. Díky návštěvě ve zdravotním učilišti v Lisabonu několik studentek zdravotní školy z Brna absolvovalo stáž v portugalské nemocnici, učiliště v Toulouse nabídlo spolupráci na projektu Erasmus+ českým školám, malotřídka z Moravy si vyměňuje žáky se školou v Granadě.

Národní institut pro další vzdělávání zve vybrané zahraniční kolegy na své mezinárodní akce (každoroční mezinárodní konference k profesnímu vzdělávání pedagogů nebo k začleňování dětí/žáků cizinců, Dny J. A. Komenského v Uherském Brodě 2019) a vytváří si síť partnerů pro projekty budoucí.

Odezva účastníků

Všechny naše studijní cesty měly zatím u účastníků velký ohlas, každá z cest je jiná, její atmosféra závisí na náročnosti programu a samozřejmě na ladění skupiny. Vzhledem k tomu, že témata pobytů jsou sice velmi zajímavá, ale často i zátěžová, hrají i diskuse ve skupině během volných večerů svoji nezastupitelnou roli. Zatím asi největší ohlas měly studijní pobyty v Portugalsku a Finsku. V Lisabonu jsme navštívili takové organizace jako je Asociace portugalských veteránů, kteří nejen velmi emotivně hovořili o koloniálních válkách, ale umožnili nám diskutovat s mladými vojáky, účastníky aktuálních portugalských válečných misí. Strávili jsme celý den v lisabonské vyloučené lokalitě – na sídlišti postaveném na místě bývalého slumu, hovořili jsme s lidmi, kteří ve slumu žili a teď sotva přežívají v nových podmínkách. Seznámili jsme se s řadou aktivit nejrůznějších občanských sdružení, jejichž snahou je využít rozmáhající se mezinárodní turismus pro ty nejchudší – shromažďující nespotřebované jídlo z hotelů, pekáren, luxusních restaurací a distribuují ho potřebným. Ve Finsku trávíme týden ve vzdělávacím středisku uprostřed lesů, kde čeští pedagogové absolvují praktické workshopy jak vést mladé lidi k trvale udržitelnému životu a ochraně životního prostředí.

Povinnosti spojené s pobytem

Účast na studijních cestách NIDV samozřejmě s sebou nese i povinnosti. Každý účastník se zavazuje k přípravě pracovního listu na téma GRV, který bude volně zpřístupněn široké pedagogické veřejnosti a je povinen maximálně šířit nabyté znalosti.

Závěrem

Nejen dotazníky, které pedagogové po návratu vyplňují, ale i další osobní kontakty s nimi nás přesvědčují, že nápad obou ministerstev (MZV a MŠMT) organizovat tyto studijní pobyty si zaslouží vysoké ocenění. Školy tuto možnost hodnotí velmi kladně a zájem o účast je mnohonásobně vyšší než jsou naše možnosti.

PhDr. Michaela Tužilová
koordinátorka NIDV pro zahraniční vztahy