Jan Amos Komenský a globální vzdělávání

06. 11. 2019

„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“

Autorem citátu je Jan Amos Komenský, který přišel s mnoha revolučními myšlenkami, jimiž předběhl svoji dobu. Řadu z nich jsme ještě v naší době nedokázali naplnit. On sám žil v období, které se vyznačovalo bezbřehou krutostí, kdy námezdní vojáci páchali neuvěřitelná zvěrstva, zvláště na civilním obyvatelstvu. Zdálo by se, že už nezbývá žádná naděje, že vše je rozvráceno, stát i znesvářené církve. Přesto Komenský věřil v člověka, v dosažení nápravy a harmonii. Daleko před věkem globalizace dokonce předjímal a navrhoval globální rozvoj.

Komenského pedagogická metoda

V souladu s mnohem pozdějšími poznatky moderní psychologie zohledňuje poznávací schopnosti lidské mysli i individuální ustrojení každého konkrétního člověka. Aktivnímu školnímu vzdělávání by se člověk měl věnovat během šestiletých úseků od narození až do věku 24 let – ve škole mateřské, základní, obecné a vysoké. Pro každou z těchto škol vypracoval přesný program odpovídající rozvoji duševních i fyzických schopností. Ale to není vše, člověk má na sobě pracovat po celý život. Komenský tak rozlišuje osm škol: škola zrození, útlého dětství, dětství, dospívání, mladosti, dospělosti, stáří a smrti. Každá z těchto škol má svůj význam, včetně umírání, které je jen přechodem do věčnosti, na kterou se má člověk připravit.

Pochopit podstatu věcí a vyzvedat skutečnou důstojnost člověka

Závěr svého plodného života strávil Komenský na „Rynku světa“, v jednom z hlavních center, které kromě obchodu bylo i kulturní křižovatkou – ve svobodomyslném Amsterodamu. Ve svém ústředním díle, jehož název je tak příznačný, v Obecné poradě o nápravě věcí lidských, Komenský propaguje myšlenku pansofie (vševěda, všemoudrost). Ta by měla skrze poznání všech vědních oborů usilovat o nápravu a harmonizaci konfliktního světa a také například o zbourání jazykových bariér mezi lidmi.

Komenský věděl i o odvrácené straně globálního kolonialismu

Příslušníkům národů ovládajících mořeplavbu (kterou velmi obdivoval), připomínal, aby přijali svou odpovědnost za zámořské národy a pečovali o jejich rozvoj a vzdělání. Komenského skutečně po celý život provázel optimismus a možná jen toto mu pomohlo přežít sérii životních katastrof. Jeho plánem bylo vytvořit také konkrétní instituce, které budou pečovat o vše, co se týká lidské existence – o vzdělání, společenské uspořádání a náboženství. K realizaci tohoto plánu vyzýval evropskou elitu, vzdělance, kteří se mají radit o těchto velkých a zásadních věcech, jako to dělali učenci na athénském Areopagu. Při tom všem vsadil Komenský na lidskou aktivitu, na každodenní snažení. Byl přesvědčený, že každý člověk, který na sobě pracuje, je schopen se zdokonalit a být prospěšný společnosti.

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.Dr.
metodik pro vzdělávání NIDV

 O muzeu

 Muzeum v Uherském Brodě bylo otevřeno v roce 1898. Od počátku bylo spojeno s městem, jeho bohatou historií a životem měšťanů, ale současně se zaměřovalo na etnologicky velmi pestrý region. Z doby začátků muzea pocházejí jeho nejcennější sbírky. V současnosti čítá sbírka téměř šedesát tisíc položek. Přirozeným vývojem se činnost muzea zaměřovala stále více na osobnost Jana Amose Komenského, jehož jméno přijalo do svého názvu v roce 1945. V muzeu byl veden ideologicky nepodmíněný, solidní výzkum této osobnosti, byly sbírány dokumenty k životu Komenského, budována specializovaná knihovna a také se o Komenském publikovalo. Od stejného data jsou pořádána původně komorní, ale nakonec významná mezinárodní komeniologická kolokvia. Tato tradice trvá dodnes. V současnosti probíhá revitalizace expozičních prostor, aby v roce 2022 byla představena zcela nová expozice věnovaná Komenskému. Muzeum se snaží uchovávat odkaz Jana Amose Komenského především s ohledem na jeho životní usilování. Neoprašuje strnulou sochu pokrokového pedagoga, ale snaží se co nejvěrněji prezentovat Komenského typický celostní pohled. A to s nemalou nadějí, že zdravá inspirace Komenským pomůže k nalézání správné cesty ve spletitých labyrintech naší globální vesnice.