Mobilita Kokkola (Finsko) 2019

30. 12. 2019

Mobilita Kokkola (Finsko) – 6. 10. – 11. 10. 2019

Téma: Environmentální výchova

NIDV připravilo společně s přijímající organizací Centrum mládeže Villa Elba v pořadí již druhý studijní výjezd učitelů a ředitelů škol do Finska. Pobyt pedagogové strávili ve školícím zařízení Youth Center Villa Elba, které je orientované na environmentální výchovu a disponuje odborným lektorským týmem. Program této mobility měl za úkol ukázat v praxi finský školský systém napojený na environmentální výchovu, jehož hlavním cílem je spokojenost dětí, propojení s přírodou a zodpovědnost každého žáka.
Program studijního pobytu byl velmi náročný a každý den byl naplněn mnoha aktivitami. S historií, činností a náplní Youth Centre Villa Elba účastníky seznámila jeho ředitelka paní Catarina Silvander a finskou přírodou a zejména venkovními aktivitami zaměřenými na na koloběh živin a energie v přírodě, poznávání přírody všemi smysly a na spolupráci v týmu je provázel „Environmental instructor and adventure teacher“ Markku Hukari.
První školou, kterou česká výprava navštívila, byla škola zaměřená na výuku jazyků Hollihaka. Výuka zde probíhá ve finštině, angličtině a švédštině metodu CLIL, kdy je látka probírána v mateřském i cizím jazyce současně (ve finsku jsou úředním jazykem finština i švédština).
Druhou navštívenou školou byla nově postavená (2017) mateřská a základní škola Torkinmäki. Tato škola spolupracuje s místní univerzitou a tak zde pomáhají studenti – budoucí učitelé. Stejně jako na všech finských školách se i tady od mala učí děti znát své silné stránky.
Základní a zároveň střední škola Kiviniity má jako svůj hlavní program udržitelný rozvoj. Pro žáky mají k dispozici speciálně zaměřené třídy na podporu: hudební výchovy, vícejazyčného vzdělávání a na environmentální výchovu. A opět jako na ostatních školách je i zde zřízena přípravná třída pro migranty, kde se nejdříve žáci minimálně rok učí finštinu.
Obecně lze říci, že spojujícími prvky všech finských škol jsou pozitivní přístup, důvěra a zodpovědnost. Finové podporují výuku venku, kde také děti tráví většinu přestávek. Velkou část předmětů tvoří technické a kreativní předměty: hudební výchova, výtvarná výchova, sport a práce se dřevem, kovem a textiliemi. Obědy jsou ve školách pro všechny zdarma. Jídlo si každý nabírá a uklízí po sobě sám a od nízkého věku se žáci seznamují se zdravým stravováním. A asi nejvýraznějším rysem finského školství ve všech stupních vzdělávání je podpora práce ve skupinách a vzájemná spolupráce.