Mobilita Varšava (Polsko) 2019

05. 12. 2019

Mobilita Varšava (Polsko) – 15. – 21. 9. 2019

Téma: Udržitelná spotřeba

V září se NIDV společně se skupinou pedagogů a ředitelů škol poprvé vydali na studijní cestu GRV do Polska. Účastníci pocházeli z osmi krajů, ze základních i středních škol různých velikostí. V průběhu bohatého programu ve školách a v neziskových organizacích se tak mohli vzájemně obohatit k novým poznatkům a inspirací pro nejlepší praxi. V obecné rovině nabízí cesty možnost podpořit implementaci Globálního rozvojového vzdělávání do výuky a oživit tak školní vzdělávací programy o nové metody práce, které jsou pro žáky atraktivní a užitečné. Konkrétně ve Varšavě byla hlavním tématem výchova k udržitelné spotřebě. Program našeho pobytu sestavovaly a na cestě nás doprovázely pracovnice platformy pro polské neziskové organizace působící v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce, humanitární pomoci a globálního vzdělávání. Tato platforma velmi úzce spolupracuje s relevantními organizacemi jako je Fairtrade Polsko, Amnesty International Polsko, Centrum pro výchovu k občanství nebo Nadace kupujte odpovědně, které mají v Polsku (v závislosti na osvícenosti učitele) možnost vstupovat do procesu výchovy a vzdělávání. Sdíleli s našimi pedagogy zejména praktické zkušeností s aktivitami a projekty, které s nimi polské školy v této oblasti podnikají. Například projekt o vícenásobném využívání věcí „Remarket“ nebo „Druhý život odpadu“, osvěta rychlé versus pomalé módy, kampaň za Den bez nákupů“, podpora udržitelné dopravy nebo jednotlivé pomůcky do výuky (hry, komiksy, umění, filmy, QR kódy, apod.). Na škole účastníci shlédli hraný film natočený studenty 8. ročníku na téma Fairtrade a vyslechli si několik prezentací žáků o jejich aktivitách, jako např. rovníkový les ve třídě, či prodej dětských výrobků v komunitě.

Téma GRV je výborným tématem pro partnerství škol, např. v rámci programu Erasmus+ a několik účastníků získalo řadu kontaktů a navázalo během pobytu v tomto směru s místními školami užší kontakt.

Komentáře účastníků

„GRV může přispět k tomu, aby naši žáci dokázali žít ve stále globalizovanějším prostoru, aby se uměli a chtěli zapojovat do provádění nutných změn společenských, právních i ekonomických. Aby naši žáci zastávali a bránili správné hodnoty a postoje. Aby byli aktivní a to i ve svém budoucím životě, kdy mnozí z nich budou na pozicích a v rolích, kdy se budou moct správně rozhodnout a stav více či méně ovlivňovat.“

„Budeme rádi, když se nám znalosti a dovednosti z GRV podaří využít i při akcích školy s rodiči a bezprostřední komunitou okolí školy.“

„Získané poznatky k tématu GRV budou postupně zapojovány do všech předmětů v naší škole a také se budeme pravidelně účastnit tzv. Týdne globálního vzdělávání.“