O GRV

Proč GRV

Globální rozvojové vzdělávání (GRV) je významnou a mezinárodně uznávanou součástí úsilí o inkluzivní udržitelný rozvoj ve všech zemích světa.

Cílem globálního rozvojového vzdělávání je podporovat schopnost lidí porozumět globálním, regionálním i lokálním rozvojovým procesům, včetně jejich vzájemných souvislostí a propojenosti jejich dopadů zejména v oblasti chudoby a nerovností, a zapojit se do jejich řešení. Poskytuje základ pro to, aby lidé dokázali obstát v globalizovaném životním prostoru a zapojit se do změn nutných pro ekonomický a společenský pokrok v souladu se zachováním životního prostředí. Globální rozvojové vzdělávání je tak propojeno se širší oblastí vzdělávání k udržitelnému rozvoji, které zdůrazňuje ekonomicky, sociálně i environmentálně udržitelný život a výchovy k občanství s důrazem na aktivní zapojení do věcí veřejných.

Globální rozvojové vzdělávání a osvěta jsou důležitou součástí strategického rámce Česká republika 2030 i Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018 – 2030. Hlavním cílem je zajistit všem občanům ČR přístup k informacím o globálním rozvoji, motivovat je k aktivnímu přístupu při řešení globálních výzev a vybavit je potřebnými kompetencemi, které jim pomohou podílet se na udržitelném rozvoji světa. Principy a tematické okruhy GRV budou prosazovány jako přirozené součásti konceptu celoživotního učení do vzdělávacích programů na všech úrovních vzdělávacího systému ČR.

Školy a školská zařízení jsou stěžejní pro naplňování cílů GRV ve školní praxi na úrovni jedince až po úroveň společnosti. Vysoké školy zařazují GRV do studijních programů pro pregraduální a další vzdělávání učitelů a podporují výzkum v oblasti GRV – zejména školy s programem rozvojových studií. Mateřské, základní a střední školy zohledňují principy, cíle a témata GRV v souladu s příslušnými vzdělávacími rámci.

Globální rozvojové vzdělávání má klíčový význam pro to, aby si děti, žáci a studenti ve formálním i neformálním vzdělávacím systému osvojili v rozsahu a zaměření adekvátním jejich věku potřebné kompetence (zahrnující znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty), aby se mohli plně zapojit do dynamického, rozmanitého a propojeného světa v jednadvacátém století a vyrovnat se s jeho výzvami. Podporuje vzdělávání pedagogů, dětí, žáků a studentů, které jim pomůže nahlížet globální problémy z různých perspektiv, což přispěje k aktivnějšímu a participativnějšímu prostředí ve školách. Podporuje dovednosti důležité pro život, jako je zpracování informací, kritické myšlení, kreativní přístup, komunikace a spolupráce s ostatními.

Škola zahrnutím globálních témat oživí svůj vzdělávací program, otevře příležitosti ke spolupráci s kolegy uvnitř školy i z jiných škol, prostor pro partnerství mezi školami, školou a místní komunitou, školou a dalšími partnery. Skrze týmovou spolupráci učitelského sboru GRV přispívá k soudržné atmosféře na škole. Škola se může zapojit do místní komunity představením globálních témat a být hnacím motorem pro postupné proměny společnosti směrem k udržitelnému rozvoji.

 

Cílem rozvojového vzdělání je umožnit lidem, aby se podíleli na rozvoji své komunity, své země a celého světa. Takováto možnost vyžaduje kritické povědomí o místní, národní a mezinárodní situaci založené na porozumění sociálním, ekonomickým a politickým procesům.

Definice OSN

Jak na GRV

1 Základní principy globálního rozvojového vzdělávání

Holistický pohled na svět

GRV přispívá k vnímání současného světa jako propojeného celku, chápání všech jeho aspektů jako vzájemně závislých, k hledání souvislostí mezi rozhodováním a děním na místní, regionální i celosvětové úrovni.

Globální odpovědnost

GRV pomáhá lidem vnímat sebe sama jako součást globálního společenství a motivuje je k odpovědnému jednání a chování s ohledem na sebe, společnost i svět, ve kterém žijeme, s důrazem na aktivní přispívání k překonávání nerovností.

Solidarita a sociální spravedlnost

GRV podporuje solidaritu s lidmi žijícími v obtížných podmínkách a ochotu jim pomoci, dodržování lidských práv a prosazování rovných příležitostí pro všechny, a to jak v lokálním, regionálním i globálním kontextu.

Otevřenost a kritické myšlení

GRV podporuje otevřený a kritický přístup k informacím, názorům a perspektivám, respekt k diverzitě a schopnost hodnotově založeného úsudku a rozhodování na základě informovaného postoje.

Participace a partnerství

GRV podporuje aktivní účast lidí na řešení lokálních i globálních výzev a konfliktů, formální i neformální spolupráci a rovnocenné partnerství mezi aktéry státními i nestátními na místní, národní i mezinárodní úrovni.

2 Hlavní témata GRV a osvěty o globálních souvislostech

Globální rozvojové vzdělávání se věnuje několika tematickým oblastem, s nimiž souvisí řada globální výzev a kterými se prolínají různá globální témata. V několika oblastech se GRV tematicky prolíná se vzděláváním k udržitelnému rozvoji a s výchovou k občanství, klade však důraz na globální aspekt.

Chudoba a nerovnost

Vnímání chudoby jako důsledku nerovnosti ve společnosti, k němuž dochází z důvodu nespravedlivé distribuce vlastnictví, příjmu a moci.

Propojenost světa a vzájemná závislost

Porozumění světu jako celku a vnímání toho, jak jsou lidé, místa a prostředí neoddělitelně propojeny a vzájemně závislé. Porozumění skutečnosti, že rozhodnutí a dění mají následky globálních rozměrů.

Rozmanitost

Porozumění rozdílům ve způsobech života lidí ve světě a respekt k odlišnostem, které nezpůsobují chudobu a nerovnosti.

Životní prostředí

Porozumění potřebě zachovat a zlepšit kvalitu současného života, aniž by byla ničena planeta; porozumění negativním vlivům životního prostředí na rozvoj.

Lidská práva

Porozumění významu univerzálních lidských práv a usilování o jejich respektování, chápání práv a odpovědností a jejich vlivu na rozvoj v globálním kontextu.

Mír a řešení konfliktů

Porozumění podstatě konfliktů, jejich vlivu na rozvoj, potřebě jejich řešení a tomu, jak jsou otázky míru a konfliktu spjaty s otázkami sociální spravedlnosti, rovnosti a práv.

 

GRV vede k poznávání těchto oblastí, nalézání souvislostí, kritickému přemýšlení a utváření způsobů jednání a chování. S ohledem na komplexitu současného světa je důraz kladen na provázanost mezi lokální a globální rovinou, na vztahy mezi všemi úrovněmi od osobní přes komunitní, regionální, národní, makro-regionální (evropskou) až po globální.

3 Příklady témat GRV

Témata GRV se prolínají všemi výše zmíněnými oblastmi.  Každé téma je přitom třeba vnímat v širokých souvislostech, propojovat ho s různými obory a oblastmi lidské činnosti a propojovat jednotlivá témata navzájem.

Příklady témat:

 • Globalizace (ekonomická, kulturní, sociální, politická) a propojenost světa
 • Světový obchod a jeho vliv na rozvoj
 • Migrace ve světě
 • Mezinárodní instituce a jejich role v rozvoji světa
 • Základní lidská práva, dětská práva, práva seniorů a práva různých menšin
 • Rovné příležitosti a respekt k jinakosti
 • Demokracie a dobré vládnutí
 • Globální výzvy a Cíle udržitelného rozvoje
  • odstranění chudoby a snížení nerovností ve světě
  • odstranění hladu a zajištění potravinové bezpečnosti
  • zdraví obyvatel a kvalitní život
  • kvalitní vzdělání
  • rovnost mužů a žen
  • pitná voda, kanalizace a hygiena
  • důstojná práce a udržitelný ekonomický rozvoj
  • průmysl, inovace a infrastruktura
  • udržitelná města a obce
  • odpovědná výroba a spotřeba
  • klimatická opatření a udržitelné využívání zdrojů a energií
  • mír, nenásilí, spravedlnost a odpovědné instituce
  • globální partnerství pro udržitelný rozvoj
 • Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
  • rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost
  • historie, motivy, cíle a principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
  • aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
  • aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

4 Základní kompetence

Globální rozvojové vzdělávání pomáhá lidem osvojit si potřebné kompetence, aby mohli čelit výzvám, kterým jsou vystaveni v současném globalizovaném světě i při utváření naší budoucnosti, a aby přijali svůj díl odpovědnosti za situaci ve světě. Tím GRV přispívá k celkové výchově k odpovědnému občanství i k výchově k udržitelnému rozvoji. GRV není statickým konceptem vzdělávání, jeho pojetí se vyvíjí a reflektuje dynamický rozvoj světa.

Vzdělávání má obecně klíčový význam pro naplnění jednotlivých cílů. Jeho prostřednictvím jsou učitelům i žákům či studentům zprostředkovávány kompetence (zahrnující znalosti a porozumění, dovednosti, postoje a hodnoty), které jim umožňují aktivní orientaci a zapojení v soudobém světě.

Znalosti a porozumění
 • Získat vědomosti potřebné k porozumění ekonomického, politického, sociálního, environmentálního a kulturního fungování světa.
 • Chápat místní, regionální i celosvětové dění a procesy ve všech souvislostech, rozumět vzájemným vztahům.
 • Znát různé pohledy na konkrétní výzvy a problémy, porozumět jejich příčinám, důsledkům a možným způsobům řešení.
 • Vědět o svých možnostech podílet se aktivně na udržitelném rozvoji na lokální i globální úrovni.
Dovednosti
 • Kriticky přemýšlet o světě, vyhodnocovat různé informace a zkoumat více pohledů na jednotlivá témata.
 • Reflektovat svoje jednání a chování i dění v okolním světě, činit informovaná a odpovědná rozhodnutí.
 • Vědomě pracovat se stereotypy a předsudky.
 • Rozvíjet schopnost odolnosti a adaptace na různé situace.
 • Vcítit se do situace druhých a porozumět jejich potřebám.
 • Zapojit se do veřejného dění a řešení problémů, plánovat a realizovat akce s globálním přesahem.
 • Spolupracovat s ostatními a využívat různé strategie při řešení konfliktů.
Postoje a hodnoty
 • Zajímat se o aktuální lokální i globální dění a klást si otázky podporující porozumění.
 • Respektovat každého člověka, oceňovat rozmanitost a podporovat rovné příležitosti a sociální spravedlnost.
 • Podporovat aktivní zapojování všech (participaci a inkluzi) a upřednostňovat spolupráci.
 • Být přesvědčen, že každý může přispět ke změně a k rozvoji spravedlivé a udržitelné společnosti na lokální i globální úrovni.
 • Přijmout odpovědnost za vlastní jednání a chování a být odhodlán/a měnit své okolí i svět k lepšímu.

 

Chceme-li změnit svět, musíme být změnou sami.

Mahátmá Gándhí

 

Text je zpracován podle Strategie globálního rozvojového vzdělávání a osvěty o globálních souvislostech, Strategického rámce Česká republika 2030, Strategie zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2018 – 2030.