Ohlédnutí za seminářem Jak a proč na GRV II

28. 5. 2019 Hořice

Dopolední program proběhl v Hořickém gymnáziu. Se školou a jejími aktivitami seznámila účastníky semináře paní ředitelka Mgr. Šárka Šandová. Hořické gymnázium je uvedeno v prestižním magazínu Forbes mezi osmi nejzajímavějšími středními školami v Česku. Následovaly dvě ukázkové hodiny s tematikou GRV – RNDr. Helena Trkalová z Hořického gymnázia zrealizovala hodinu na téma Populace v čase, Mgr. Zuzana Vízková z Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové hodinu Loutka jako nástroj komunikace a sebevyjádření. Obě učitelky absolvovaly zahraniční studijní cestu, kterou pro pedagogické pracovníky organizuje ve spolupráci s MZV a MŠMT Národní institut pro další vzdělávání. Následně vytvořily scénář vyučovací hodiny, který na semináři realizovaly. Předaly ostatním účastníkům nejen přípravu na vyučovací hodinu, kterou si účastníci prožili v roli žáků, ale i zážitky a zkušenosti ze zahraniční cesty (Finsko a Sicílie).
Odpolední program probíhal v nově zrekonstruovaných prostorách městského muzea v Hořicích, ve kterém účastníky přivítal starosta Hořic pan Aleš Svoboda. Program se skládal z přednášky Doc. Dr. Marka Jukla, prezidenta Českého červeného kříže na téma Humanitární právo a z prezentace projektů Paměť národa – Příběhy našich sousedů a Kulturou proti antisemitismu, do kterých je zapojeno Hořické gymnázium. Program ukončila prohlídka muzea.
Po večeři byla pro zájemce připravena komentovaná prohlídka města. Kdo chtěl, mohl večer při společném posezení vyrábět loutku pod vedením paní učitelky Vízkové.

29. 5. 2019 Lázně Bělohrad

Ředitel ZŠ K. V. Raise Mgr. Jaroslav Jirásko, MBA provedl účastníky semináře školou, zodpověděl na všechny dotazy týkající se chodu a provozu školy, hovořil nejen o tom, co se škole daří, ale i o problémech a hledání cest k jejich řešení, o projektech školy. Předvedl portfolia svých učitelů, hovořil o možnostech dalšího rozvoje pedagogických pracovníků ve škole. Následovala ukázková hodina pod jeho vedením na téma Chudoba. Pak se účastníci semináře zúčastnili zasedání Žákovského parlamentu „Křečci LB“. Parlament pracuje velmi úspěšně, od roku 2013 se stal regionálním konzultačním centrem, které je k dispozici dalším školám a jejich parlamentům. Po společném obědě ve školní jídelně proběhl workshop Pravěk nás učí. Účastníci se seznámili s aktivizačními metodami propojujícími nejstarší dějiny se současnou společností a možnostmi jejich využití ve formálním i neformálním a zájmovém vzdělávání. Workshop vedly PhDr. Kamila Remišová Věšínová a Ph.D., Mgr. Julie Tomsová, sdružení Archeopop – vzdělávací centrum.

Po oba dny občerstvení pro účastníky zajišťovali žáci navštívených škol. Občerstvení připravovali v duchu zásad zdravé výživy a udržitelného rozvoje.

Realizace vzdělávací akce přímo ve škole umožňuje nejen vzdělávání na dané téma, ale přináší účastníkům možnost vidět prostředí jiné školy, vidět, co a jak dělají jinde, porovnávat, v čem je škola lepší nebo co se naopak jim daří lépe, přijímat a předávat zkušenosti a dobrou praxi.

Hodnocení akce

Pomocí evaluačního dotazníku byla v NIDV zjišťována spokojenost účastníka se seminářem po stránce obsahové, organizační a přínosné.
Dotazník a závěrečnou zprávu připravila kolegyně Mgr. Zdeňka Vostrovská z oddělení Koncepce a mezinárodní spolupráce.
Přínos semináře po osobnostní rozvojové stránce byl respondenty ohodnocen jako rozhodně přínosný v 76 % a spíše přínosný ve 24 %. Z hlediska přínosu pro profesní rozvoj účastníka označili respondenti seminář za rozhodně přínosný v 86 % a za spíše přínosný ve zbylých 14 %. Forma vzdělávání přímo ve školách byla respondenty ohodnocena za rozhodně přínosnou v 91 % a ve zbývajících 9 % za spíše přínosnou. S organizací konference bylo 90 % respondentů rozhodně spokojeno. Zbývajících 10 % bylo spíše spokojeno. Jako organizátorku vzdělávací akce mě velmi potěšilo přání účastníků: „Více takovýchto vzdělávacích akcí :)!“

Mgr. Jana Chmátalová
metodik pro vzdělávání NIDV