Ohlédnutí za seminářem: Jak a proč na GRV

Ve dnech 26. a 27. září 2018 proběhl v hotelu Skalský Dvůr (Lísek, Bystřice nad Pernštejnem) celostátní dvoudenní seminář věnovaný globálnímu rozvojovému vzdělávání (GRV) s názvem Jak a proč na GRV. Jedním z cílů semináře bylo zdůvodnit, proč je nutné začleňovat témata GRV do výuky, do života školy, do společnosti, ale i do osobních životů. V době propojeného a rychle se měnícího světa neustále potřebujeme sledovat nové trendy, vyznat se v záplavě informací, dávat si je do souvislostí, osvojovat si nové dovednosti a včas reagovat na změny. GRV poskytuje základ pro to, aby lidé dokázali obstát v globalizovaném životním prostoru, dokázali se zapojit do změn nutných pro ekonomický a společenský pokrok v souladu se zachováním životního prostředí.

GRV je celoživotním vzdělávacím procesem a rozvíjí nové přístupy ve vzdělávání pro budoucnost. Druhým cílem semináře bylo ukázat možnosti, jak s tématy GRV pracovat a začleňovat je do výuky ve školách a školských zařízeních.

Lektorkami semináře byly Mgr. Petra Skalická (NNO Člověk v tísni) a Mgr. Martina Holková (NNO NaZemi). Probíraly se principy, tematické oblasti a cíle GRV, přístupy a metody využívané ve výuce GRV, hovořilo se o filozofii pro děti, kritickém myšlení, o kompetencích globálního občanství nebo metodě T grafu.

Účastníci si sami vše aktivně vyzkoušeli, pracovali ve skupinách, v týmech, tvořili plakát „strom problémů“, pracovali s příběhem… Jeden blok semináře byl věnován sdílení dobré praxe. O své práci, o zkušenostech se začleňováním témat GRV do výuky a o zážitcích a přínosech zahraniční studijní cesty organizované NIDV hovořily Mgr. Yvona Řehořková, Bc. Aneta Tučková a Mgr. Gabriela Hanzlová.

Díky aktivnímu zapojování účastníků, ochotě pracovat, přemýšlet, diskutovat, sdílet, díky lektorkám a skvěle připravenému vystoupení paní učitelek, díky vstřícnému a pozitivnímu chování a vystupování většiny účastníků proběhl seminář v přátelské a tvůrčí pracovní atmosféře.

Přála bych všem učitelům, aby se jim dařilo v hodinách vytvářet podobně tvůrčí a příjemné prostředí a aby jejich žáci pracovali s takovým nasazením a chutí, jako pracovali účastníci semináře.