Pilotní projekt jazykové školy má úspěch

06. 11. 2019

Téměř 140 žáků středních škol v Praze využilo či využívá kurzy češtiny pro cizince

Ve školním roce 2018/2019 vstoupila Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy do pilotního projektu Výuka českého jazyka pro žáky středních škol s odlišným mateřským jazykem. Projekt byl schválen Radou hl. města Prahy a je financován hlavním městem Praha, které je zřizovatelem jak středních škol, tak i jazykové školy.

V 1. pololetí bylo otevřeno pět kurzů, z toho dva kurzy s dvouhodinovou dotací, zbývající kurzy se čtyřhodinovou dotací. Dvouhodinové
kurzy byly určeny začátečníkům či velmi mírně pokročilým žákům (úroveň A1 – A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Dva čtyřhodinové kurzy byly určeny pro středně pokročilé – úroveň B1. Tyto kurzy byly plánované jako celoroční, kdy dvouhodinové kurzy jsou čtyřleté, čtyřhodinové dvouleté. Pátý kurz byl pětiměsíční a byl koncipován jako intenzivní přípravný kurz k maturitě. Vzhledem k menšímu zájmu o začátečnické kurzy jsme se rozhodli o spojení obou stávajících kurzů a od února 2019 jsme otevřeli nový dvouhodinový kurz pro středně pokročilé, který se v krátké době také zcela naplnil.

Cílem těchto kurzů je zlepšit znalosti českého jazyka žáků s OMJ a tím jim pomoci zvládnout lépe studium střední školy a maturitu, což celkově přispívá k jejich snazšímu začlenění do společnosti.

Celkem se během školního roku zapsalo do kurzů 70 žáků (jejichž mateřština byla nejčastěji ruština a ukrajinština, ale také například vietnamština, mongolština, čínština, angličtina), a to z 25 různých středních škol.

Změření jazykových kurzů podle úrovní

Pokud jde o obsah výuky v jednotlivých kurzech, výuka v kurzu pro začátečníky nebo mírně pokročilé začátečníky byla zaměřena na rozvíjení všech jazykových dovedností – mluvení, čtení, psaní, aby se žáci mohli co nejrychleji zapojit do vyučovacího procesu i mimoškolních aktivit.

V kurzech pro pokročilé byla výuka zaměřena více na zvládnutí české gramatiky, a to jak v mluveném, tak především psaném jazyce. Právě psaný jazyk a také spisovný mluvený jazyk je pro tyto žáky nejobtížnější.

Intenzivní přípravný kurz se soustředil na komplexní opakování gramatiky, opět s důrazem na psaný jazyk, a samozřejmě na konkrétní přípravu na maturitní zkoušku s využitím autentických materiálů určených na přípravu k maturitní zkoušce (zadání slohových prací, didaktické testy).

Kladný ohlas škol i žáků

Pilotní projekt byl velmi zdařilý, což potvrzoval jednak velký zájem o kurzy (a to nejen na začátku školního roku, ale i v jeho průběhu), jednak velmi dobrá docházka žáků ve všech kurzech (omluvy byly většinou jen z důvodu nemoci nebo účasti na mimořádné školní akci). Pokroky u většiny žáků byly znatelné a sami žáci v anonymní anketě na konci školního roku hodnotili kurzy jako přínosné, protože jim napomohly ke zlepšení výsledků ve škole; určitě by je doporučili dalším zájemcům.

Inovace v koncepci jazykových kurzů

V letošní školním roce jsme na základě zkušeností z minulého roku přistoupili k některým změnám. Kurz pro začátečníky je čtyřhodinový (intenzivnější výuka jazyka napomůže rychleji odstranit počáteční jazykovou bariéru nově příchozích žáků na střední škole). Naopak nabízíme více dvouhodinových kurzů pro středně pokročilé žáky, protože jsme se setkávali s problémem začlenění jazykové výuky dvakrát za týden do rozvrhů žáků (kolize s odpoledním vyučováním, další mimoškolní aktivity), někdy byl problém stihnout kurz češtiny vzhledem k malé pauze mezi koncem vyučování a začátkem kurzu a větší dojezdovou vzdáleností do centra Prahy. V tomto roce jsme otevřeli 11 kurzů, do nichž se zapsalo do této chvíle 64 žáků a stále probíhají zápisy na volná místa.

PhDr. Jitka Krauzová , Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky HMP