Porozumět světu a umět o něj pečovat

05. 11. 2018

Dnešní svět je charakterizován nejrůznějšími přívlastky. Mluví se o tom, že se zmenšuje, že se zrychluje, že je chaotický… Ať už je svět jakkoli pojmenováván, mění se každým dnem. Jsme očitými svědky proměn v našem okolí a změny a události z celého světa nám média zprostředkovávají v přímém přenosu. Možná, že ve vašem městě vyrostlo nové nákupní centrum a zmizel park, který tam byl odjakživa. Libujete si, že můžete jezdit po nové cyklostezce. Vzpomínáte, kdy jste naposledy zažili bílé Vánoce. Rozčilují vás dopravní zácpy na silnicích. Jste fascinováni množstvím a velikostí kontejnerových lodí, které brázdí oceánské vody. Kroutíte hlavou nad nekončícím konfliktem na Blízkém východě. Z některých změn a událostí máme radost, jiné nás znepokojují. Zároveň je pro mnohé z nás dostupné to, o čem se nám dříve ani nesnilo. Jezdíme lyžovat do Alp, potápět se do Rudého moře, těšíme se z nového modelu iPhonu, jedním dechem čteme příběhy Harryho Pottera, pochutnáváme si na chicken tikka masala v indické restauraci. Svět nám přináší mnoho příležitostí. Ne každý však může těchto příležitostí využívat, ne každý má možnost žít spokojený a důstojný život. Na mnoha místech světa dochází k porušování lidských práv. Dnešní děti a mladí lidé se potřebují ve světě zorientovat, porozumět mu a umět o něj pečovat. Nestačí jim znalosti odborných předmětů. Neméně důležité je si na základě poznatků o světě a jeho výzvách utvářet vlastní hodnoty a postoje ke globálním otázkám, zvážit svůj vlastní díl odpovědnosti a své možnosti měnit svět. K tomu směřuje globální rozvojové vzdělávání jako průřezové téma začleňované do všech vzdělávacích oborů napříč kurikulem. Globální rozvojové vzdělávání (GRV) je významnou a mezinárodně uznávanou součástí úsilí o udržitelný rozvoj ve všech zemích světa. Zakotvilo i v České republice, kde se již 15 let systematicky rozvíjí. Jednotný rámec umožnila nastavit Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání. Jedním z hlavních východisek GRV jsou tzv. Cíle udržitelného rozvoje, celosvětový závazek do roku 2030, který přijaly členské země OSN.

Svět jako propojený celek a globální dimenze

GRV je prostředkem k osvojení odpovídajících kompetencí, které mohou každému pomoci spokojeně a svobodně žít v současném světě a podílet se na jeho udržitelném rozvoji. Na současný svět je nahlíženo především jako na propojený celek, v němž je úzká provázanost mezi místní a globální úrovní. Koncept GRV zahrnuje několik globálních dimenzí, s nimiž souvisí řada globálních výzev a které se vzájemně prolínají. Vychází jednak ze skutečnosti, že svět je stále více a více propojený. GRV klade důraz na porozumění propojenosti světa jako celku a vnímání toho, jak jsou lidé, místa a prostředí vzájemně závislé. Svět je také pestrý, a to v mnoha ohledech. Každý z nás je jedinečný, každé místo má svá specifika, každé prostředí nabízí různé možnosti. Je tudíž důležité reflektovat rozmanitost světa, chápat podobnosti i rozdíly a respektovat odlišnosti.

Zároveň je třeba nepřehlížet, jaké nerovnosti se ve světě objevují, ať už pramení z chudoby, nerovných příležitostí, špatné správy věcí veřejných či z nesvobody. Je proto více než žádoucí podporovat lidská práva, porozumět významu jejich univerzálnosti, usilovat o jejich respektování a zachování lidské důstojnosti.

Život jedince a společnosti ovlivňuje také kvalita životního prostředí. Neodmyslitelná je tedy péče o prostředí světa, a to tak, aby byla zachovávána a zlepšována kvalita současného života a prostředí na všech místech planety s ohledem na lidi i ekosystémy. A zásadní význam pro rozvoj a životy lidí má respektující soužití ve světě. Snahou je porozumět podstatě konfliktů, jejich vlivu, potřebě řešení a tomu, jak jsou otázky míru a konfliktů spjaty s otázkami sociální spravedlnosti, rovnosti a práv.

Globální rozvojové vzdělávání se zaměřuje na poznávání a prozkoumávání všech těchto globálních dimenzí, nalézání souvislostí, kritické přemýšlení a utváření způsobů jednání a chování.

Celoškolský přístup a Světové školy

Ze zkušenosti zahraničních i českých škol se potvrzuje, že nejlépe funguje, pokud se pracuje s GRV jako s celoškolským přístupem. Žáci ve výuce získávají nové poznatky o světě, osvojují si dovednosti, díky nimž se mohou aktivně zapojovat do dění v blízkém okolí, a utvářejí si vlastní hodnoty a postoje ke globálním otázkám. GRV se však promítá i do života školy a oslovuje i širší komunitu, využívají se různé formální i neformální příležitosti pro učení. Pedagogové a školy, které tento přístup volí, dosvědčují, že přínosem mohou být nejen samotné výsledky učení, ale i lepší vztahy mezi žáky, pedagogy, lidmi v obci. Oceňují zvyšující se motivaci žáků a rostoucí míru jejich přesvědčení, že oni sami mohou svět měnit.

V České republice každým rokem přibývá škol, které se rozhodnou splnit potřebná kritéria a získat titul Světová škola. V roce 2018 se jejich počet rozšířil na 84. Další školy se mohou u nich inspirovat, jak GRV uchopit. A pokud se odhodlají ucházet se o certifikát Světové školy, přejeme jim, aby jim jejich žáci připravovali příjemná překvapení.

 

Petra Skalická, Člověk v tísni

 

 

Stručné vysvětlení schématu:

Globální rozvojové vzdělávání přispívá k udržitelnému rozvoji. Zohledňuje provázanost mezi činnostmi a procesy na všech úrovních – mezi jedincem, lokální, regionální, globální úrovní. GRV podporuje takový rozvoj jedince, který mu umožní být globálním občanem, jenž je sebevědomý, zakotvený, otevřený a angažovaný, a má tak příležitost žít důstojný život podle svých představ, v souladu s druhými a s ohledem na planetu Zemi. Zároveň je GRV prostředkem k osvojení potřebných kompetencí (soubor znalostí a porozumění, dovedností, postojů a hodnot), které mohou každému jedinci pomoci přispívat k udržitelnému rozvoji na všech úrovních. GRV zahrnuje následující dimenze: propojenost světa a vzájemnou závislost, rozmanitost, životní prostředí, lidská práva a mír a řešení konfliktů. Tyto dimenze nejsou vzájemně oddělené, prolínají se nejen mezi sebou a mezi všemi úrovněmi od osobní po globální, ale procházejí i napříč principy, cíli a tématy GRV.