Řekni mi, co vidíš…

Autor: Běla Outratová

Cílová skupina – věk: 12 až 15 let

Stupeň a typ vzdělávání: 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia

Anotace

Výuková lekce se týká tematických okruhů: Žijeme ve společném světě, Jsme Evropané, Objevujeme svět, Odpovědné cestování, Globalizace a světový obchod průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova (a tematických okruhů Sociální rozvoj, mezilidské vztahy, Komunikace, Empatie a pohled na svět očima druhého).
V rámci efektivity učení je použita metoda E-U-R. Evokace se zaměřuje na motivaci: cestujeme-li do jiné země, co čekáme, že tam bude jiné, co nás může překvapit a co předpokládáme, že budeme znát? Proč to tak je? V čem je propojenost světa ne/výhodná? Ve fázi uvědomění se žáci zamýšlí nad způsobem života lidí v jiných částech světa (rozvojové země x rozvinuté země). V diskuzi upozorňují a na shody a odlišnosti v kultuře, v sociálních a ekonomických podmínkách v různých částech světa. Odpoví si na otázky, zda je globalizace pro každého stejně „dobrá“ nebo „špatná“, kdy může být přínos globalizace vnímán rozdílně. Objevují globálního rozměr současných jevů a procesů skrze konkrétní zkušenosti a znalosti. Globální problémy propojují s každodenním životem doma i ve světě a zamýšlejí se nad jejich dopady na různé části světa a oblasti života. Na základě vlastních zkušeností některé jevy a procesy dokáží zobecnit. V reflexi pak v pracovních listech zaznamenají pozitiva a negativa života egyptské dívky Isis a hledají, co by mohli mís společného a v čem se jejich životy úplně rozcházejí

Ke stažení

Běla Outratová

Řekni mi, co vidíš...

Stáhnout