Zahraniční studijní cesty pro pedagogy GRV

Cílem aktivit NIDV v oblasti implementace globálního rozvojového vzdělávání (GRV) v roce 2019 bylo pokračování a rozvíjení projektu z roku 2018 k zajištění metodické podpory, dalšího vzdělávání a organizování studijních poznávacích cest pro pedagogické pracovníky základních, středních a vyšších odborných škol. Tyto činnosti vedou k zatraktivnění tématu globálního rozvojového vzdělávání mezi pedagogickými pracovníky a jejich žáky, k prohloubení znalostí pedagogických pracovníků o významu GRV a záměrech státních institucí v této oblasti a ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků pro integraci GRV do výuky.
Studijní cesty do zahraničí mají českým pedagogům umožnit využít zkušenosti zahraničních kolegyň a kolegů ve vlastní výuce a zlepšit povědomí o významu globálního rozvojového vzdělávání ve školské veřejnosti. Kromě toho se účastníci stáží podílejí na vypracování prakticky orientovaných výukových materiálů (pracovních listů), které využijí nejen oni při realizaci DVPP a vlastní výuce.

Dosavadní ohlas účastníků realizovaných studijních cest je velmi pozitivní. Zájem o účast na mobilitách vysoce převyšuje nabídku. V roce 2018 byli z rozhodnutí MŠMT a MZV upřednostňováni pedagogové z tzv. Světových škol, v roce 2019 to byli pedagogové ze škol spolupracujících s NIDV.

Rok 2018 byl pilotním rokem projektu, realizovalo se celkem 7 týdenních studijních cest, a to jak do zemí potýkajících se s důsledky rozvojových problémů (Portugalsko, Španělsko, Itálie,
Arménie), tak do zemí s výbornými výsledky ve vzdělávání v GRV (Francie, Finsko).

V roce 2019 se uskutečnilo cest 6, a to do Holandska, Francie, Portugalska (2x), Finska a Polska.

Přijímajícími organizacemi v zahraničí byly ověření partneři NIDV a Ministerstva zahraničních věcí – vzdělávací instituce a neziskové organizace, které se problematikou aktivně zabývají a které ve spolupráci s NIDV zajišťují obsahovou náplň jednotlivých
výjezdů.