Žijeme ve společném světě

Pro výuku témat globálního rozvojového vzdělávání (GRV) na 1. a 2. stupni základních škol se mohou pedagogové inspirovat metodickým materiálem, který poskytuje nabídku vybraných témat a námětů činností pro tři tematické okruhy:
1. Svět nás zajímá
2. Objevujeme svět
3. Žijeme ve společném světě

Tematické okruhy jak svým názvem, tak svým obsahem rozšiřují stávající okruhy průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) o globální hledisko a současně odkazují na metodickou podporu Doporučené očekávané výstupy.